REGULAMIN WYNAJMU I UŻYTKOWANIA FOTOLUSTRA „IMPREZOWE LUSTRO”
§1 DEFINICJE

1.Wynajmujący – Sebastian Mocur. którego własnością jest strona internetowa www.imprezowelustro.pl
2.Fotolustro- urządzenie, przedmiot wynajmu.
3.Najemca – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, wynajmująca Fotolustro.
4.Umowa – pisemna umowa najmu Fotolustra zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
5.Użytkownik – osoba korzystająca z Fotolustra tj. pełnoletnia osoba fizyczna, firma/osoba prawna lub osoba niepełnoletnia pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
6.Użytkowanie/korzystanie z Fotolustra – wykonywanie zdjęć (w tym utrwalanie wizerunku własnego lub innych) przy wykorzystaniu Fotolustra zgodnie z poleceniami głosowymi i animacjami wyświetlanymi na Fotolustrze, korzystanie z gadżetów i przebrań udostępnionych przez Wynajmującego oraz inne czynności z tym związane.
7.Animator-przedstawiciel Wynajmującego nadzorujący korzystanie z Fotolustra.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników/Najemców z Fotolustra będącego własnością Wynajmującego.
2.Regulamin obowiązuje Użytkowników/Najemców Fotolustra.

§3 WARUNKI UŻYTKOWANIA FOTOLUSTRA

1.W okresie wynajmu z Fotolustra mogą korzystać Użytkownicy zgodnie z wolą Najemcy.
2.W trakcie korzystania z Fotolustra Użytkownik powinien postępować zgodnie z poleceniami głosowymi i animacjami wyświetlanymi na Fotolustrze oraz instrukcjami i poleceniami Animatora.
3.W celu skorzystania z usługi Fotolustra Najemca zobowiązany jest do zapewnienia:
a) powierzchni min. 3m x 3m w którym umiejscowione będzie Fotolustro;
b) dostępu do prądu 230V w odległości nie większej niż 10m od umiejscowienia Fotolustra.
4.Za wszystkie szkody wyrządzone przez Użytkowników podczas Użytkowania Fotolustra odpowiada Najemca w wysokości 100% kosztów naprawy/wymiany uszkodzonych elementów.
5.Za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z Fotolustra Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

§4 WARUNKI REALIZACJI USŁUGI

1.Potwierdzeniem wynajmu Fotolustra będzie umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
2.Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą określa wybór pakietu dostępnego na stronie www.imprezowelustro.pl.
3.Rezerwację terminu wynajmu Fotolustra uważa się za dokonaną po potwierdzeniu dostępności terminu przez Wynajmującego, zawarciu umowy pisemnej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą na wynajem Fotolustra oraz wpłacie przez Najemcę opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% całości kwoty należności za wynajem Fotolustra (cena ustalana na podstawie wyboru jednego z pakietów dostępnych na stronie www.imprezowelustro.pl lub wyceny indywidualnej).
4.Opłatę rezerwacyjną Najemca zobowiązany jest do wpłacenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy pisemnej na konto bankowe Wynajmującego.
5.Pozostałe 70% kwoty należnej za wynajem Fotolustra (cena ustalana na podstawie wyboru jednego z pakietów dostępnych na stronie www.imprezowelustro.pl lub wyceny indywidualnej) Najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto bankowe Wynajmującego najpóźniej do 1 dnia przed terminem wynajmu Fotolustra lub w dniu wynajmu Fotolustrwa w postaci gotówki.
6.W przypadku gdy umowa nie dojdzie do skutku z winy Najemcy opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona Najemcy.
7.W przypadku gdy umowa nie dojdzie do skutku z winy Wynajmującego opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona Najemcy.

§5 UTRWALANIE I UPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

1.Utrwalanie wizerunku Użytkowników Fotolustra następuje wyłącznie w okresie wynajmu Fotolustra przez Najemcę.
2.Najemca odpowiada za proces utrwalania i rozpowszechniania wizerunku Użytkowników Fotolustra.
3.Najemca odpowiada za uzyskanie zgody na utrwalanie i/lub rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku Użytkowników Fotolustra.
4.Użytkownik nie może rościć praw i roszczeń z tytułu udzielenia zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie swojego wizerunku wobec Wynajmującego a jedynie wobec Najemcy.
5.Najemca odpowiada za cofnięcie zgody na utrwalanie i/lub rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku Użytkowników Fotolustra.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
2.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
3.Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy dla miejsca wykonywania działalności przez Wynajmującego sąd powszechny